LOGOWANIE

  POLECAMY

  • L0096 L0096

   części silnikowe / popychacze zaworów

   52,00zł
  • 1214-0201 1214-0201

   układ zawieszenia / amortyzatory / przód

   169,00zł
  • 1214-0145 1214-0145

   układ zawieszenia / amortyzatory / przód

   133,00zł
  • AP5426 AP5426

   układ zapłonowy / świece zapłonowe

   29,00zł
  • 911278 911278

   układ zawieszenia / amortyzatory / tył

   249,00zł

  NOWOŚCI

   WYPRZEDAŻE

    GADU-GADU

    Regulamin obowiązujący od 25.12.2014


    Z dniem 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)

     

    § 1. Postanowienia ogólne

    1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży prowadzonej przez Amerykany.pl Tomasz Śróda z siedzibą w Luboniu ul.gen Władysława Sikorskiego 35/9, w tym zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem amerykany.pl (zwanego dalej: „Sklepem”).

    2. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, dotyczące towarów, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

    3. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

    4. Sklep jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

    5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych. Zabronione jest także wykorzystywanie Sklepu lub Strony Sklepu przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

    § 2. Definicje

    1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

    2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

    3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów: a) Pocztę Polską S.A. b) Firmę kurierską

    4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie.

    5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

    6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

    7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.

    8. Kupujący – osoba, która zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

    9. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

    10. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

    11. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu.

    12. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.

    13. Sprzedawca - oznacza firmę Amerykany.pl prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą w Luboniu, ul. gen. Władysława Sikorskiego 35/9, NIP: 7771115839, REGON: 300387490, e-mail: amerykany@amerykany.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu.

    14. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep, działające pod domeną amerykany.pl.

    15. Towar - oznacza rzecz ruchomą – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Sklepu.

    16. Umowa sprzedaży - oznacza umowę zobowiązującą do przeniesienia własności Towaru za odpłatnością, zawarta drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

    § 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego

    1. Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Sklepu, w celu zawarcia umowy sprzedaży.

    2. Korzystanie ze Sklepu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

    3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z Usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

    4. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

    5. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca informuje, iż nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

     

    § 4. Rejestracja

    1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji.

    2. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie.

    3. W celu Rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

    4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

     • Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne;

     • Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;

     • Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;

     • Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Sprzedawcę, nieodpłatnie usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta;

     • Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Klientowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych wyłącza możliwość rejestracji Konta.

    5. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu oraz upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.

    6. W trakcie Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż

     • zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;

     • Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;

     • powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

    7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.

    8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

    9. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.

    10. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

     

    § 5. Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

    1. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

    2. Klient kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Towarem znajdującym się na Stronie Internetowej Sklepu. W „KOSZYKU” (po dodaniu towaru do KOSZYKA) podawana jest informacja o łącznej cenie, z uwzględnieniem kosztów dostawy w wybranej opcji. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo w „KOSZYKU” przed złożeniem zamówienia podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz koszt wybranego sposobu Dostawy i łączna należność (kwota do zapłaty).

    3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

    4. Po dodaniu Towaru do KOSZYKA podawana jest informacja o dostępności towaru lub o czasie oczekiwania na sprowadzenie Towaru.

    5. Po złożeniu zamówienia i weryfikacji dostępności Towaru, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 3 powyżej.

    6. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich; nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i ewentualnych opłat celnych w przypadku, gdy adres dostawy jest zlokalizowany poza terytorium Polski.

    7. Ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.

    8. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

     • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy numer 50102055581111161764600093 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

     • gotówką za pobraniem - płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie);

     • gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie);

    9. Opcja płatności gotówką za pobraniem możliwa jest do wyboru wyłącznie w przypadku dostaw Towarów o łącznej masie do 30 kg lub długości nie przekraczającej 120 cm (Towaru z opakowaniem). Opcja płatności gotówką jest wyłączona w przypadku dostaw towarów gabarytowych przekraczających masę 30 kg lub długość 120 cm (np. boksy dachowe, duże elementy blacharskie, drzwi samochodowe, itp.).

    10. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem bankowym jest zobowiązany do uiszczenia płatności za złożone zamówienie w terminie do 14 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku braku zapłaty w tym terminie oświadczenie Sprzedawcy dotyczące przyjęcia zamówienia przestaje wiązać i zamówienie jest uznawane za anulowane. Wskazany termin oczekiwania na zapłatę może ulec przedłużeniu, jeżeli Klient poinformuje o woli przedłużenia terminu przed jego upływem.

    11. Sprzedawca dopuszcza poza możliwością odbioru osobistego towaru przez Klienta także możliwość odbioru Towaru w siedzibie Sprzedawcy przez firmę kurierską przysłaną przez Klienta. W takiej sytuacji wydanie Towaru firmie kurierskiej może nastąpić po uprzednim dokonaniu zapłaty za zamówiony Towar. 

    12. Nie jest przewidziana możliwość zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

    13. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.

    14. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

    15. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

    16. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT, dotyczące dostarczanych Towarów. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i sposób Dostawy.

    17. Sprzedawca umożliwia Klientowi kontakt poprzez:

     • Telefon – 500008098,517261002;694140618

     • E-mail – amerykany@amerykany.pl

     • Adres korespondencyjny – Amerykany.pl 62-030 Luboń ul. Poniatowskiego 2A

    18. Dostawy wykonywane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich: POCZTEX, przy czym dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej są realizowane wyłącznie w granicach Polski.

    19. Sprzedawca przewiduje także możliwość odbioru osobistego Towaru w siedzibie Sprzedawcy w Luboniu (Amerykany.pl 62-030 Luboń ul. Poniatowskiego 2A).

    20. W przypadku odbioru osobistego nie są pobierane żadne opłaty dodatkowe za wydanie Towaru lub możliwość jego osobistego odbioru.

    21. W przypadku realizacji Dostawy do Klienta, jej koszt (koszt transportu) pokrywa Klient. Koszt ten jest uwzględniany w wartości zamówienia (kwocie do zapłaty), która obejmuje ceny poszczególnych Towarów oraz koszt Dostawy.

    22. W przypadku Dostaw realizowanych na terytorium Polski koszt wysyłki Towaru wynosi:

     • Paczki o masie do 30 kg, których długość, wysokość lub szerokość nie przekracza 120 cm: 
      - wysyłka firmą kurierską POCZTEX – przy opcji płatności „przelewem” – 16 zł
      - wysyłka firmą kurierską POCZTEX – przy opcji płatności „gotówka za pobraniem” – 20zł

      - wysyłka Poczta Polska – przy opcji płatności „przelewem” – 13 zł

      - wysyłka Poczta Polska – przy opcji płatności „gotówka za pobraniem” – 16zł

    1. Dostawy poza terytorium Polski są realizowane wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej i przy zastosowaniu cennika Poczty Polskiej, po uprzednim uiszczeniu przelewem całej należności dotyczącej zamówienia (wraz z kosztami Dostawy). Wysokości kosztu Dostawy zależna jest od kraju, do którego miałaby zostać zrealizowana Dostawa. W przypadku wybrania opcji Dostawy poza teren Polski koszt dostawy jest podawany z uwzględnieniem aktualnego cennika usług paczkowych Poczty Polskiej (cennik dostępny na stronie internetowej Poczty Polskiej pod adresem: http://cennik.poczta-polska.pl).  

    2. Sprzedawca zastrzega, iż oznaczone Towary mogą być dostarczane tylko w granicach terytorium Polski. W takim przypadku przy danym Towarze zamieszczana jest informacja, iż Towar dostępny jest w dostawie tylko na terytorium Polski oraz dodatkowo umieszczany jest przy Towarze  symbolem flagi Polski.   

    3. Umowy dotyczące sprzedaży Towarów dostępnych na stanie magazynowym Sklepu realizowane są niezwłocznie, a przygotowanie do odbioru lub wysyłki trwa nie dłużej niż 2 dni robocze. Informacja o dacie możliwego odbioru lub dacie wysyłki Towaru jest przekazywana Klientowi na podany przez niego adres mailowy. W przypadku, gdy Towar wymaga sprowadzenia do magazynu Sklepu Klient jest informowany o planowanym czasie oczekiwania. W przypadku braku akceptacji podanego czasu oczekiwania Klient może odstąpić od umowy (zrezygnować z zamówienia). W przypadku, gdy Dostawa Towaru jest uzależniona od uiszczenia zapłaty, niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu Klientowi jest przekazywane potwierdzenie otrzymania zapłaty wraz z informacją o dacie wysyłki Towaru. 

    4. Czas dostawy Towaru zależny jest od wybranego sposobu Dostawy i Dostawcy, przy czym Dostawy na terytorium Polski są planowo realizowane w terminie do 3 dni roboczych od dnia wysyłki.

    5. Umowa sprzedaży zawierana jest z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia.

    6. Czas trwania umowy sprzedaży uzależniony jest od terminu wykonania obowiązków umownych przez strony i ograniczony jest do czasu zapłaty należności i odbioru Towaru przez Klienta. Powyższe jest niezależne od odpowiedzialności Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej, która istnieje po wykonaniu umowy oraz od prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy.

    7. W przypadku Konsumentów zobowiązania Konsumenta wynikające z zawartej umowy obowiązują od chwili otrzymania przez Konsumenta potwierdzenia przyjęcia złożonego zamówienia na podany adres mailowy poczty elektronicznej. Zobowiązanie Klienta do zapłaty należności za zamówiony Towar istnieje do czasu zapłaty, skutecznego odstąpienia od umowy albo anulowania zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie.

     

    § 6. Odpowiedzialność za wady i postępowanie reklamacyjne

    1. Sprzedawca zapewnia sprzedaż Towarów dobrej jakości, wolnych od wad.

    2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks Cywilny (art. 556 i nast.).

    3. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową jeżeli: a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Jeżeli Kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Towar ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

    4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

    5. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

    6. W przypadku, gdy Kupujący jest Przedsiębiorcą i gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.

    7. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego Konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w ust. 3, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

    8. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

    9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

    10. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

    11. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

    12. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać także wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

    13.  Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Kupujący może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę Kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

    14. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

    15. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca, za wyjątkiem przypadków gdy:

     • koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej, a Sprzedawca odmówi demontażu i ponownego zamontowania.

     • Konsument, który żąda od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

    16. Koszty wymiany lub naprawy obejmują w szczególności koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

    17. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

    18. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące wad rzeczy sprzedanej. Złożenie reklamacji może nastąpić na piśmie na adres Sprzedającego: Amerykany.pl 62-030 Luboń ul. Poniatowskiego 2A, drogą mailową na adres: amerykany@amerykany.pl lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy: Amerykany.pl 62-030 Luboń ul. Poniatowskiego 2A, albo za pośrednictwem formularza reklamacji zamieszczonego na stronie internetowej amerykany.pl w zakładce reklamacje. W przypadku ustnego złożenia reklamacji Sprzedawca sporządza protokół zawierający informacje o treści reklamacji. Reklamacja winna zawierać informacje dotyczące osoby składającej reklamację, dane adresowe osoby składającej reklamację (w tym w miarę możliwości w celu usprawnienia kontaktu adres mailowy i telefon), przedmiot oraz uzasadnienie reklamacji, wskazanie żądania, dane dotyczące daty nabycia i otrzymania Towaru podlegającego reklamacji.  

    19.  W przypadku gdy jest to konieczne do rozpatrzenia reklamacji Klient na żądanie Sprzedawcy winien dostarczyć Towar podlegający reklamacji Sprzedawcy lub umożliwić zapoznanie się z nim w sposób uzgodniony ze Sprzedawcą. Sprzedawca pokrywa koszt dostawy Towaru podlegającego reklamacji, którego dostarczenia zażądał lub zapewnia odbiór Towaru we własnym zakresie.

    20. Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

    21. Kupujący będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie. Utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez Kupującego lub do zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie, jeżeli Sprzedawca wiedział o wadzie albo zapewnił Kupującego, że wady nie istnieją.

    22. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

    23. Jeżeli Sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, Kupujący może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

    24. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a przedmiotem sprzedaży jest Towar używany, odpowiedzialność Sprzedawcy zostaje ograniczona do jednego roku od dnia wydania Towaru Kupującemu.

    25. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 24.

    26. W terminach określonych w ust. 25 Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

    27. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W przypadku postępowania mediacyjnego termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

    28. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.

    29. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

    30. Kupujący, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.

    31. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

    32. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania.

    33. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela własnej gwarancji na sprzedawane Towary. Informacja o istnieniu gwarancji producenta lub dystrybutora oraz osobie gwaranta jest zamieszczana przy opisie danego Towaru. Treść gwarancji i jej zakres zamieszczana jest na stronie internetowej, jak również informacja o gwarancji przekazywana jest przy dokonaniu zamówienia i jego potwierdzeniu. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

     

    § 7. Odstąpienie od umowy 
    Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy 
    oraz skutkach odstąpienia od umowy

    Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

    1. Kupujący, będący Konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

    2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

     • w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy sprzedaży dotyczącej rzeczy dostarczonych jednym transportem lub, które zostały odebrane jednorazowo.

     • w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy sprzedaży wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

     • w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części - w przypadku umowy sprzedaży rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach.

    3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę [adres korespondencyjny: Amerykany.pl 62-030 Luboń ul. Poniatowskiego2A, e-mail: amerykany@amerykany.pl] o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

    4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu, przekazanego Konsumentowi), jednak nie jest to obowiązkowe.

    5. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej Sprzedawcy: amerykany.pl (w zakładce odstąpienie o umowy). Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej).

    6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

    7. Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, przysługującego Konsumentom, jeżeli Towar nie został jeszcze wysłany, każdy Klient może zrezygnować z zamówienia w całości lub części (dokonać anulowania zamówienia lub jego modyfikacji), przekazując informację w tym zakresie Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej.

     

    Skutki odstąpienia od umowy

    1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

    2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

    3. W przypadku, gdy Konsument, który odstąpił od umowy, otrzymał rzecz w związku z umową, otrzymana rzecz winna być odesłana lub przekazana Sprzedawcy na adres: Amerykany.pl 62-030 Luboń ul. Poniatowskiego 2A, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

    4. Jednocześnie Sprzedawca informuje, iż Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

    5. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą (np. z uwagi na wielkość, kształt lub wymagany szczególny sposób transportu) Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Szacunkowa wysokość kosztów z tego tytułu jest podawana w konkretnym przypadku Konsumentowi przy zawieraniu umowy, która dotyczy rzeczy, której nie można przesłać pocztą w zwykły sposób z uwagi na jej charakter.

    6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

     

    § 8. Wyłączenie prawa odstąpienie od umowy

    Sprzedawca informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

    • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

    • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

    • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

    • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

    • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

    • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

    • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

    • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

    • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

    • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

    • zawartej w drodze aukcji publicznej;

    • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

    •  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

     

    § 9. Dane osobowe i pliki „Cookies”

    1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w celu realizacji zamówienia lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca: Amerykany.pl Tomasz Śróda, ul. gen Władysława Sikorskiego 35/9, 62-030 Luboń.

    2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności”.

    3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i możliwość ich poprawiania.

    4. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

    5. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

    6. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.

    7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Sklepu i nie zawierają danych osobowych Klientów.

    8. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.

    9. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.

    10.  Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:

     • zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów,

     • weryfikacji i rozwoju swojej oferty,

     • statystycznym.

    11. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu.

    12. Klient, który dokonał Rejestracji może zażądać usunięcia Konta Klienta poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy na piśmie lub przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

     

    § 10. Informacja o możliwości skorzystania przez Konsumentów z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

    1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (poza opisanym w Regulaminie trybem rozpatrywania reklamacji przez Sprzedawcę):

     • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

     • zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów właściwego dla miejsca zamieszkania Konsumenta o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej i pomoc w polubownym załatwieniu sporu.

    2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).

     

    § 11. Postanowienia końcowe

    1. Sklep w swojej działalności stosuje Kodeks dobrych praktyk przyjęty przez Związek Dealerów Samochodowych. Klient może zapoznać się z Kodeksem na stronie internetowej http://www.zds.org.pl w zakładce kodeksy dobrych praktyk. Na życzenie Klienta treść kodeksu może zostać przesłana w pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres mailowy Klienta.

    2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.

     

     

     

     

    Załącznik nr 1

    WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
    (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

    Adresat 
    Amerykany.pl 62-030 Luboń ul. Poniatowskiego 2A
    e-mail: amerykany@amerykany.pl

    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
    umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących
    rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

    Adres konsumenta(-ów)

    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

    Data

     

    (*) Niepotrzebne skreślić.

     

     

    INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

    Prawo odstąpienia od umowy (informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy)

    Kupujący, będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
    Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

    • w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy sprzedaży dotyczącej rzeczy dostarczonych jednym transportem lub, które zostały odebrane jednorazowo.

    • w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy sprzedaży wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

    • w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części - w przypadku umowy sprzedaży rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach.

    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę [adres korespondencyjny: Amerykany.pl 62-030 Luboń ul.Poniatowskiego2A, e-mail: amerykany@amerykany.pl] o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
    Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu, przekazanego Konsumentowi), jednak nie jest to obowiązkowe. 
    Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej Sprzedawcy: amerykany.pl (w zakładce odstąpienie o umowy). Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej).
    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

    Skutki odstąpienia od umowy

    W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później
    niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    W przypadku, gdy Konsument, który odstąpił od umowy, otrzymał rzecz w związku z umową, otrzymana rzecz winna być odesłana lub przekazana Sprzedawcy na adres: Amerykany.pl 62-030 Luboń ul. Poniatowskiego 2A, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
    Jednocześnie Sprzedawca informuje, iż Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
    Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą (np. z uwagi na wielkość, kształt lub wymagany szczególny sposób transportu) Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Szacunkowa wysokość kosztów z tego tytułu jest podawana w konkretnym przypadku Konsumentowi przy zawieraniu umowy, która dotyczy rzeczy, której nie można przesłać pocztą w zwykły sposób z uwagi na jej charakter.
    Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


     

    Amerykany.pl

    tel.500 008 098
    tel/fax (61) 639 56 10
    e-mail: amerykany@amerykany.pl
    NIP: 7771115839
    REGON 300387490

    Copyright © 2010 Amerykany.pl
    Tworzenie stron Webton.pl

    Newsletter

    imię:e-mail:
    chcę zrezygnować